MVA Internetes Beszállítói Akadémia távoktatási pályázat

Társpályázóként részt veszünk a TÜV Rheinland Hungária VRF Kft. főpályázóságával az MVA Internetes Beszállítói Akadémia távoktatási pályázatán elnyert fejlesztési programban.

A program címe

Távoktatási képzés a beszállítók versenyképességét javító ipari parki eszközökről

Résztvevői

Felelőse

dr. Papp Lajos projektmenedzser

Leírása

A Magyarországon működő multinacionális vállaltok beszállítóiként tevékenykedő kis- és középvállalkozások a gazdasági javak előállításában jelentős szerepet játszanak. Ezen vállalkozások hosszú távon való versenyképessége a gazdaság számára fontos szempont. A versenyképesség meghatározó tényezője az infrastruktúrához, az olcsó szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A kis- és középvállalkozások azonban e tekintetben gyakran nehézségekkel küzdenek annak ellenére, hogy ma már Magyarországon rendelkezésre áll és egyre bővül az az ipari parki hálózat, amelyik az ország valamennyi régiójában képes az infrastrukturális háttér biztosítására. Mindezek mellett a beszállítók méretüknél és erőforrásaiknál fogva szűkös kapacitással rendelkeznek az új ismeretek, a rohamosan bővülő tudásanyag megszerzésére, ami pedig a hosszú távú életképességnek ugyancsak feltétele. E helyzeten igyekszik javítani az ipari parkok és szolgáltatásaik bemutatását célzó távoktatási projekt.

A nyolc hónapos pályázati program keretében egy olyan multimédia CD-ROM-on alapuló, távoktatási képzés kialakítását célozzuk meg, ami a potenciális vagy aktív beszállító kis- és középvállalkozásokat megismerteti

 • az ipari parkok szerepével a gazdaságban és a beszállítói programban,
 • az ipari parkokban való letelepedés előnyeivel,
 • az ipari parkok szolgáltatásaival mint a beszállítói munka minőségjavító és költségcsökkentő tényezőivel,
 • az ipari parkok adta lehetőségek kihasználásának módjaival,
 • új menedzsmenttechnikákkal, szervezési elvekkel (outsourcing, make or buy döntések),
 • a minőségbiztosítás szerepével a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozásában, a beszállítói státusz elnyerésében.

A távoktatási képzés ezen az önálló tanulásra fejlesztett, interaktív tananyagon alapul, melynek legfontosabb jellemzői a következők:

 • motiváció, az érdeklődés felkeltése: a tananyag mutatós kivitelezése és csomagolása, érdekes bevezetés, a csomag használatának egyértelmű elmagyarázása;
 • az érdeklődés fenntartása: világos fogalmazás, az anyag felosztása rövid és összefüggő részekre, jól megfogalmazott bevezető és áttekintő részek, világosan meghatározott, egyértelmű célok és feladatok;
 • a megértés segítése: egyértelmű szerkezet és fejezeti tagolás, irányjelzés, hivatkozások, hatékony tervezés, logikus címstruktúra, egyértelmű magyarázatok, illusztrációk, ábrák, logikus és fokozatos előrehaladás, alapvető elgondolások magyarázata, kiemelések a szövegben, példák, szójegyzék, index, utalások, irodalomjegyzék, egyéb információs források részletezése;
 • a készségek fejlesztése: rendszeres és a célt szolgáló gyakorlatok, visszacsatolás, önellenőrzés, lehetőség a külső gyakorlásra, segítség a feladatok, tesztek megoldásához, , az előrehaladás ellenőrzése, önértékelő kérdések, tesztek;
 • kapcsolatépítés a tanulóval: közvetlen fogalmazási stílus, rendszeres gyakorlatok, feladatok;
 • tanulni tanítás: előfeltételek és célok egyértelmű meghatározása, egyértelmű utasítások a feladatok és gyakorlatok előtt, tanácsok a bevezetőben a tanulási módszer kialakítására, a várható feldolgozási idő megadása;
 • az önbizalom erősítése: érthető célok és feladatok, érthető tartalom, rendszeres önellenőrzés, megvalósítható gyakorlatok, eltérő szinteknek és stílusoknak megfelelően különböző tanulási útvonalak, a tanuló tapasztalatainak bevonása.

Az interaktív multimédia-tananyag alkalmazásának előnyei:

 • magas szintű interaktivitást és rugalmasságot biztosít,
 • igen nagy mennyiségű információt tárol,
 • a témák sorrendje tetszőleges is lehet a tanulás során,
 • a továbblépés előtt felmérhető a tanultak megértése,
 • könnyen korszerűsíthető az anyag,
 • ösztönző, kedvelt eszköz.

A multimédia CD-ROM-ot úgy tervezzük meg, hogy a médiumok a felhasználói igényeknek megfelelően álljanak rendelkezésre, és szinkrónban legyenek egymással, a tananyag képes legyen az ismereteket számon kérni. A multimédia összetett médiumok integrációjaként jön létre a strukturáltságot nemcsak a tartalom, és a logikai szerkezet kontextusával lehet jellemezni, hanem az elhelyezési (layout) struktúrával is. Az interakció kölcsönös és egyidejű aktivitást biztosít mindkét résztvevő fél (a tanuló és a számítógép) részéről is. Ezt a kölcsönhatást a felhasználók számára könnyen kezelhető grafikus felhasználói felületek segítik. A multimédia-program biztosítja, hogy a tanuló számára legmegfelelőbb tagolásban, és ritmusban történjen a feldolgozás. A közlés egyszerre több érzékszervi csatornára hat. Olyan, a képzés céljainak megvalósítását hatékonyan támogató multimédia tananyagot tervezünk, amelyben az előrehaladás során folyamatos értékelést és visszajelzést biztosítunk.

A kifejlesztendő képzést a tanulástámogatási rendszer következő elemei segítik:

 • a tanulók felkészítése az önálló tanulásra egyértelmű tanulási útmutatóval, indító tutori konzultációval, szükség esetén az önálló tanulás módszertanát megtanító képzési modul ajánlásával;
 • a tutor tanulást segítő, a tanulót ösztönző, motiváló, aktivizáló tevékenysége;
 • a támogatást szolgáló kommunikációs csatornák (telefon, fax, hagyományos és elektronikus levél), melyek egyaránt szolgálják a tutorral való, illetve a képzés résztvevői közötti kommunikációt;
 • a tanulási folyamat menetének és eredményének mérése, értékelése.

A távoktatási képzést a társpályázóinkkal közösen, egy másik projekt keretében kialakított képzési rendszerre építjük: a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány által támogatott PARKINTER elnevezésű programban az ipari parki menedzserek képzésének és továbbképzésének rendszerét alakítjuk ki. E képzési rendszer elérhető lesz a beszállító kis- és közepes vállalkozások számára is.